Przeglądy regałów magazynowych – wpływ na ubezpieczenie

Czy brak przeglądów regałów magazynowych może mieć wpływ na ubezpieczenie? Czy możliwa jest sytuacja w której firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania ze względu na brak przeglądu? I czy są jeszcze jakiekolwiek inne potencjalne konsekwencje wystąpienia wypadku w wyniku braku przeglądu systemu regałowego?

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć ten temat.

Ryzyko braku odpowiedzialności ubezpieczyciela

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania? Oczywiście, że tak. Jednym z częstych powodów odmowy jest tak zwane “rażące niedbalstwo”. Co to takiego? Jest to termin, z którym można się spotkać w ogromnej większości warunków ubezpieczenia. Wynika on z Kodeksu cywilnego, w którym możemy przeczytać, że “Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”.

O co chodzi? Otóż w dużym uproszczeniu ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, jeżeli doszło do niego w wyniku rażącego niedbalstwa. A za rażące niedbalstwo może zostać uznanie wykonywanie bieżących oraz okresowych przeglądów regałów magazynowych

Co dla firmy oznacza przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela i odmowa wypłaty odszkodowania? Konsekwencje mogą być naprawdę poważne. Możliwa jest pokrycie z własnych środków kosztów odtworzenia systemu regałowego lub kosztów odtworzenia stanu magazynowego towarów. Możliwe jest także wystąpienie konieczności pokrycia z firmowych pieniędzy kosztów wypłaty odszkodowań oraz świadczeń dla pracowników, którzy w wyniku wypadku stracili zdrowie lub życie.

Wypadki a składka ubezpieczeniowa

Wypadki mają także wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej. Klienci “bezszkodowy” często mogą liczyć na atrakcyjne ceny polis. Zupełnie w innej sytuacji są firmy, w których doszło do wypadków i związanych z nimi szkód. Ubezpieczyciele często chcą odzyskać pieniądze wydane na odszkodowania i w związku z tym stosują drastyczne podwyżki cen. W niektórych przypadkach wzrost może sięgać nawet kilkuset procent. 

W praktyce możemy tu mówić o istotnych podwyżkach w wysokości składek w trzech rodzajach ubezpieczeń:

  • ubezpieczeniu majątku przedsiębiorcy
  • ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
  • ubezpieczeniu grupowym na życie pracowników firmy

Jak zatem widać szkody mają istotny wpływ na poziom cen ubezpieczeń. Ale to nie jedyna konsekwencja. W przypadku klientów, u których wypadki występują często może dojść do sytuacji, w której ubezpieczyciele odmówią przyjęcia ryzyka. Oznacza to, że firma zostanie pozbawiona ochrony i w każdą kolejną szkodę będzie musiała pokrywać ze środków własnych. A w przypadku uszkodzeń ciała lub śmierci pracowników mogą być to kwoty naprawdę wysokie.

Prawidłowo przygotowany i skutecznie egzekwowany plan przeglądów systemu regałów magazynowych pozwala na eliminację opisanych ryzyk. Dzięki niemu możliwe jest utrzymywanie kosztów ubezpieczenia na stabilnym poziomie przy jednoczesnym zabezpieczeniu większości ryzyk jakie występują w obiekcie.