Jak działa wen­ty­la­tor dachowy?

W nowo­cze­snym budow­nic­twie wen­ty­la­cja pomiesz­czeń oraz całych budyn­ków może być sku­tecz­nie reali­zo­wana za pomocą sys­te­mów wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej. Wentylatory dachowe są jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów w takim sys­te­mie. Jak działa wen­ty­la­tor dachowy?

System wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej

Opcja sys­temu wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej to dziś już stan­dard, bez któ­rego żaden budy­nek nie będzie pra­wi­dłowo wen­ty­lo­wany. Jest ona czę­sto reali­zo­wana za pomocą insta­la­cji odpo­wied­nich wen­ty­la­torów dacho­wych.

Wentylator dachowy swym wyglą­dem zewnętrz­nym nie róż­ni się od komin­ka wen­ty­la­cyj­nego. Róż­nicą jest wen­ty­la­tor połą­czony z sil­ni­kiem w gło­wicy urzą­dze­nia. Ten typ wen­ty­la­tora wymu­sza obieg powie­trza oraz wyrzuca zużyte powie­trze z wnę­trza budynku. Dopływ świe­żego powie­trza w tym sys­te­mie wen­ty­la­cji zapew­niają nam kratki wen­ty­la­cyjne lub nawiew­niki.

Dzia­ła­nie wen­ty­la­torów dacho­wych

Ogólna zasada dzia­ła­nia wen­ty­la­torów polega na przy­ro­ście ciśnie­nia sta­tycz­nego od strony ssaw­nej, która musi być więk­sza niż od strony tłocz­nej. Wentylator dachowy wyko­rzy­stuje pro­stą zasadę róż­nicy ciśnień w celu wywo­ła­nia obiegu powie­trza. W cza­sie pracy wywo­łuje po obu stro­nach róż­nicę ciśnień, a to powo­duje ruch powie­trza.

W wen­ty­la­torach osio­wych prze­pły­wa­jące powie­trze prze­miesz­cza się wokół sil­nika, co skut­kuje dość wyso­kim pozio­mem emi­to­wa­nego hałasu oraz niskim ciśnie­niem wytwa­rza­nym pod­czas pracy.

W wen­ty­la­torach pro­mie­nio­wych powie­trze poru­sza się pro­sto­pa­dle do wir­nika, więc są one w sta­nie wytwo­rzyć duże ciśnie­nie, a dzięki temu duży prze­pływ powie­trza. Ten wentylator dachowy pra­cuje dość cicho.

Dzia­ła­nie w zależ­no­ści od typu wylotu powie­trza

W wen­ty­la­torach dachowych naj­czę­ściej sto­suje się dwa typy wylo­tów, które wyrzu­cają powie­trze w pio­nie lub pozio­mie.

Wyloty pio­nowe umoż­li­wiają za pomocą wia­traka napę­dza­nego sil­ni­kiem wyrzut powie­trza z wnę­trza budynku naj­prost­szą drogą w górę. To roz­wią­za­nie sto­suje się przy dużym zanie­czysz­cze­niu powie­trza wewnątrz budynku i przy ewen­tu­al­nym wpły­wie sub­stan­cji szko­dli­wych. Stru­mień powie­trza jest kie­ro­wany w górę, co ogra­ni­cza zasięg emi­sji w pobliżu okien, czerpni świe­żego powie­trza lub wej­ścia na dach.

Wyrzut poziomy to kie­ro­wa­nie powie­trza wzdłuż połaci dachu. Naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane w budow­nic­twie miesz­kal­nym, gdzie nie ma sub­stan­cji szko­dli­wych. W budow­nic­twie prze­my­sło­wym tam, gdzie kon­struk­cja wyklu­cza obieg w pobliżu drzwi, okien czy wlo­tów powietrz­nych.

Zaawan­so­wane wentylatory dachowe mon­to­wane są naj­czę­ściej w budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej oraz w prze­my­śle, gdzie dosko­nale spraw­dzają się przy wywie­wa­niu róż­nych zanie­czysz­czeń.